ศาสน์และความรู้ คือ แสงสว่างแห่งชีวิต

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยนายนิเดร์ วาบา ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนายนิเดร์ วาบา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายอุสมาน อารง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 0-7341-1317
โทรสาร : 0-7341-1620
Website : www.saiburi.ac.th
Facebook : Saiburi Islam Wittaya Page

 

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนตัฮฟิซอัลกุรอ่าน

โดดเด่นด้านวิชาการ

ทีมครูอาจารย์มืออาชีพ

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
263 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ศาสน์และความรู้ คือแสงสว่างแห่งชีวิต
(Religion and Knowledge are The Light of Life)

เลิศวิชา ศรัทธามั่น หมั่นปฏิบัติ รักษ์สามัคคี

 

ผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญรองจากสถาบันครอบครัวที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง การพัฒนาการเรียนการสอนถือเป็นงานที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องมีบทบาทในการปลูกฝังให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีงามทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ต้องสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้แก่เด็กซึ่งเป็นหนทางของการศึกษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา เป็นสถานศึกษาคุณภาพ ที่จัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ และมุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านอิสลามศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สายบุรีโซเชียลเน็ตเวอร์ก

Saiburi Islam Wittay Page

เพจงานแนะแนว

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา