ประวัติโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

 

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยนายนิเดร์ วาบา เดิมชื่อโรงเรียนอัลมะอ์ฮัดดุลญีฮาดุลอิสลามีย์ เปิดสอนวิชาศาสนาในระดับ อิบติดาอีย์ เพียงอย่างเดียว    

21  ธันวาคม  2515 นายนิเดร์ วาบา ได้รับโอนกิจการโรงเรียนลาเมาะวิทยา มาตั้งไว้ที่โรงเรียนอัลมะอ์ฮัดดุลญีฮาดุลอิสลามีย์  บ้านสะพานม้า  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ เรียกชื่อโรงเรียนว่า “ลาเมาะวิทยา” มีนายนิเดร์ วาบา เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นายดอเลาะ เจะสนิ เป็นครูใหญ่

4  ธันวาคม  2517  โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนลาเมาะวิทยามาเป็น “โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและสะดวกในการเรียกชื่อทางราชการ และเปิดทำการสอนวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และวิชาศาสนาอิสลามได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ เขตการศึกษา 2 พ.ศ. 2504

ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 จำนวน 2 ห้องเรียน

11  มกราคม  2522 นายนิเดร์  วาบาไปรับราชการตำแหน่งดะโตะยุติธรรมศาลจังหวัดปัตตานี  จึงได้พิจารณาแต่งตั้งนายอุสมาน สะอีดี  ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 143 / 2522  

ปีการศึกษา 2522 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5) โดยเปิด ห้องเรียน ม.ศ. 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเกณฑ์การจัดการศึกษาโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521

ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 ในระยะแรกเปิดสอน 2 แผนการเรียน คือ อังกฤษ – เกษตร, อังกฤษ– คหกรรม

ปีการศึกษา 2527  โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนเพิ่มอีก  2  แผนการเรียน  คือ  แผนอังกฤษ – คณิต ตามใบอนุญาต เลขที่ 392 / 2527   แผนภาษาไทย – สังคม ตามใบอนุญาต เลขที่ 391 / 2527 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5  กุมภาพันธ์  2529 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิสายบุรีอิสลามวิทยาเพื่อการศึกษาตามใบอนุญาต เลขที่ ต.113/2529 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ดูแลกิจการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2529 ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นงบก่อสร้างอาคารวิทยาคารสงเคราะห์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน 2 ห้องพักครู เป็นเงิน งบประมาณทั้งสิ้น 2,955,000 บาท

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนแผนการเรียนวิทย์ – คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นงบก่อสร้างอาคารวิทยสงเคราะห์ จำนวน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ 1,700,000 บาท

26  กุมภาพันธ์  2533  โรงเรียนได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นายรอยะ สะแลแม  เป็นครูใหญ่ แทน นายดอเลาะ  เจะสนิ  ซึ่งได้ลาออก

20  กันยายน  2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จ  ทอดพระเนตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนและทรงดำริให้มีโครงการการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อเป็นอาหารกลางวัน โครงการน้ำนมถั่วเหลือง และโครงการห้องสมุด

ปีการศึกษา 2536 ได้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนจากมาตรา 15 (2) มาเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15 (1)  และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากหลักสูตรศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 ควบคู่กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มาใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2535 และหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2535

ปีการศึกษา 2538  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดแผนการเรียนวิชาชีพ พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามใบอนุญาต  เลขที่ 66/2538 และได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และอาคาร 1 ชั้น 4  ห้องเรียน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2539  โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคาร  2 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัล ประเภทโรงเรียนเอกชนดีเด่นขนาดใหญ่

ปีการศึกษา 2541  โรงเรียนได้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน

ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้ประกาศใช้ธรรมนูญโรงเรียน ปีการศึกษา 2542-2544  (School charter) แผนแม่บทของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้สร้างอาคารห้องสมุดและนวัตกรรมการศึกษา โดยการสนับสนุนของ   มูลนิธิเอร ราฮ มา ประเทศอังกฤษ เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้ สร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนจากห้องนวัตกรรมศึกษา โดยมี ฯพณฯ สุวิทย์  คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอาคารดังกล่าว และโรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนเครือข่ายหมอภาษาพัฒนาเยาวชนของกระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2545-2547 

2 เมษายน 2545 โรงเรียนได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวฮาปือเสาะ  มูเซะ  เป็นครูใหญ่แทน นายรอยะ  สะแลแม  ตามใบอนุญาตเลขที่  ปน 2/2545 13 พฤษภาคม 2545 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา รับรวมกิจการกับโรงเรียนสายบุรีอิสลามศึกษามูลนิธิ ซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา” ตามใบอนุญาตเลขที่  57/2545                                                                                              

ปีการศึกษา 2546  โรเรียนประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา 2546 โดยอิงจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544                                                                                          

ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้ประกาศใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2548-2550

ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนได้เปิดธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน โดยมี ฯพณฯ อารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสมัยนั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอาคารดังกล่าวและโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2550  โรเรียนประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2550 และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ประกาศใช้แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553  และโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

26 มกราคม  2552 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขนาดใหญ่ตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

28 กันยายน 2554 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระยะเวลา 5 ปี และได้รับมอบระบบประปาบาดาลและระบบปรับปรุงน้ำดื่มมาตรฐานองค์กรอนามัยโลกจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.วท.) กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศฮ.บต.)และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา โปรแกรมอัลกุรอ่าน-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โปรแกรมอัซซีฟะอฺ)

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้เพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงในหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  และโรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการเครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Network Thailand)

ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2557

11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นายอุสมาน   อารง  เป็นผู้อำนวยการแทน นางสาวฮาปือเสาะ  มูเซะ  ตามใบอนุญาตเลขที่  ปน 2/2545                                                    

ปัจจุบันโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  263  ถนนท่าเสด็จ   ตำบลตะลุบัน  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี   มีนายนิเดร์  วาบา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  นายอุสมาน   อารง เป็นผู้อำนวยการ