ระดับมัธยมศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 บูรณาการกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546

โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียน 4 แผนการเรียน ดังนี้ 

  1. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
  2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ
  3. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
  4. แผนการเรียนสังคมศึกษา – การงานอาชีพและเทคโนโลยี