รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565

post-image

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

โรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา

รหัสโรงเรียน 1194100058263

ถนน ท่าเสด็จ ตำบล/แขวง ตะลุบัน

เขต/อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี 94110