รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564

post-image

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา

รหัสโรงเรียน 1194100058

ถนน ท่าเสด็จ ตำบล/แขวง ตะลุบัน

เขต/อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี 94110