ระดับปฐมวัย

เปิดสอนชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไขพุทธศักราช 2551