โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาในปัจจุบัน

ประเภทของโรงเรียน 

  • เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ
  • เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2551
  • ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • ระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 บูรณาการกับหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546
  • สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • รับนักเรียนไป-กลับ และประจำ ประเภทสหศึกษา

 

ที่ตั้ง 

  • ตั้งอยู่ เลขที่ 263 ถนนท่าเสด็จ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
  • มีเนื้อที่ 56 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีอาคารเรียน อาคารประกอบ จำนวนทั้งสิ้น 15 อาคาร