ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปีการศึกษา 2565

******************************************
ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จัดให้มีโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ไปพร้อมกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี โดยจะเปิดทำการสอนและรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถและความพร้อมตามโครงการดังกล่าว เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สอบถามรายละเอียดได้ทาง

เว็บไซต์โรงเรียน http://www.saiburi.ac.th

Face page : Saiburi Islam Wittaya Page

และจุดประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

#รับสมัครนักเรียนใหม่ #SMP #ห้องเรียนพิเศษสอว #นักเรียนใหม่2565#โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา #สอว #SaiburiIslamWittaya