ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ปีการศึกษา 2564
******************************************

ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จัดให้มีโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ไปพร้อมกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี โดยจะเปิดทำการสอนและรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถและความพร้อมตามโครงการดังกล่าว เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัตรการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
http://saiburi.ac.th/upfile/2018/smp61/appFormM1-62.pdf

สามารถดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้คลิกที่นี่
http://saiburi.ac.th/upfile/2018/smp61/NoticeM1-62.pdf

ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.saiburi.ac.th
Face page : Saiburi Islam Wittaya Page
และจุดประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
084-7507868(ครูมูรณี เจ๊ะแว), 095-2024716 (ครูดานียะ เด็ง), 086-2970927 (ครูมารอดีกะห์ บินสาและ)

#รับสมัครนักเรียนใหม่ #SMP #ห้องเรียนพิเศษสอว #นักเรียนใหม่2562
#โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา #สอว #SaiburiIslamWittaya