ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

ประวัติส่วนตัว  

ชื่อ  สกุล         นายอุสมาน  อารง

English           Usman Arong

ที่อยู่ปัจจุบัน     263 ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

 

ประวัติการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา 

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านกะรุบี

มัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

ประวัติการทำงาน 

 

- ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้างานบริหารบุคคลโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  ถึง  พ.ศ. 2559

- ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4  ปี

- บรรจุเป็นอำนวยการตามหนังสือแต่งตั้งเลขที่ สอว. 004/2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559