ข่าวสารอนุบาล-ประถม

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2557

 

ระดับชั้น บริบาล

 1. ด.ญ.มายมูน     สาและ
 2. ด.ช.ซุบฮาน     ดอเล๊าะ
 3. ด.ช.อาเมร       มะสะ
 4. ด.ช.ซัยฟาน     สือนิ
 5. ด.ญ.อิสมีฮาน   กาเจดอเลาะ
 6. ด.ญ.นูรอาซีกีน  ยูโซะ
 7. ด.ช.ซัยฟาน     มาฮะ
 8. ด.ญ.ซัลวาร     สาและ
 9. ด.ญ.ตัสนีม      สาและ
 10. ด.ญ.ซูลตีกอฟ  สะแลแม
 11. ด.ญ.ซูลฟาร์    อามิง
 12. ด.ช.อัฟฮัม    อาแซ
 13. มัฌอาล  ยาแล
 14. ด.ญ.ตัสนีม    เบ็ญหมัดอาหลี
 15. มูฮัมหมัดนาอีม  กาเจ
 16. ด.ญ.จีฮาน    แวเตะ
 17. ด.ญ.นูรอุซมานา   ตาเละ
 18. ด.ญ.ซุกมาวาตี    แวยีเตะ
 19. ด.ญ.ฮิสวาน    เจะดอเลาะ
 20. ด.ช.ซูเบร      นิยูง
 21. ด.ช.ฮาบีบ     แวดอเลาะ

 

ระดับชั้น  อนุบาล 1

 1. ด.ญ.นูรฟาเดียร์     เงาะ
 2. ด.ช.ซิกรู     อาแวกะจิ
 3. ด.ช.นาเบล    มะสะ
 4. ด.ญ.นิฮานีซะห์    วาบา
 5. ด.ญ.ซีรีน     เจะบองอ
 6. ด.ญ.อิลฮาม   อาแวกะจิ
 7. ด.ญ.มูชีรีน     สะตา
 8. ด.ช. มุคลิส     ตาเฮ
 9. ด.ช.มูฮัมหมัดดานิส    กาเจ
 10. ด.ญ.รูสฟาเดีย    รอดิง
 11. ด.ช.นิอับดุลวาริซ    นิรีย์
 12. ด.ช.อิบาดุลเราะฮมาน  โซะมะดะ
 13. ด.ช.มูฮัมหมัดฟัครี     ยามา
 14. ด.ช.อามีน      อาลี
 15. ด.ญ.ฟาตีนา   มะสา
 16. ด.ช.สุกฤษฎิ์    ซา
 17. ด.ช.ฮากีม    เจ๊ะอาแว

 

ระดับชั้น   อนุบาล 2

 1. ด.ช.ชารีฟ     เจ๊ะมะ
 2. ด.ช.ต่วนอารีฟีน   รายอคาลี

 

ระดับชั้น  ป.1

 1. ด.ญ.ตัซนีม     ลอตง        *
 2. ด.ช.มูฟีด        เปาะสา      *
 3. ด.ช.มุคลิส      สะตา         *
 4. ด.ญ.วีด๊าด      อินทรทอง *
 5. ด.ช.อัซรูน      อาแว          *
 6. ด.ช.อาลิฟ     เบญอาวัน   *
 7. ด.ญ.จัฟนี่ย์    สามะ           *
 8. ด.ช.ลุกมาน    วานิ            *
 9. ด.ญ.นูรดียา   ยูโซะ           *
 10. ด.ช.ฮูวัยรีซีย์   กาหลง       *
 11. ด.ญ.ฮามีม     มานิ            *
 12. ด.ช.ฟัรฎี      กามานะไท
 13. ด.ญ.อาอีซะฮ์  อิสฮาก 
 14. ด.ช.บูลยาน    สะมิ
 15. ด.ช.ซารีฟีน    เง๊าะ
 16. ด.ช.อับดุลฟาตะห์  ดือราเซะ
 17. ด.ช.นัสรูดิง    สาเมาะ
 18. ด.ญ.มัรดียะห์  สาและดิง
 19. ด.ญ.นาอิฟณีย์   มะสีละ
 20. ด.ช.ฟัฮมานณ์   ยีเจะดือราแม
 21. ด.ญ.นิบัซลาอ์   สือรี
 22. ด.ญ.คอซานาห์   รีแซ
 23. ด.ช.รุสอาบีดีน   ยูโซะ
 24. ด.ญ.อัซรีนา    โซะมะดะ

 

* นักเรียนที่สอบผ่าน โควต้า สอบเฉพาะผู้ปกครอง(สอบสัมภาษณ์)