ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยนายนิเดร์ วาบา เดิมชื่อโรงเรียนอัลมะอ์ฮัดดุลญีฮาดุลอิสลามีย์ เปิดสอนวิชาศาสนาในระดับ อิบติดาอีย์ เพียงอย่างเดียว

             21 ธันวาคม 2515 นายนิเดร์ วาบา ได้รับโอนกิจการโรงเรียนลาเมาะวิทยา มาตั้งไว้ที่โรงเรียนอัลมะอ์ฮัดดุลญีฮาดุลอิสลามีย์ บ้านสะพานม้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และเรียกชื่อโรงเรียนว่า ลาเมาะวิทยา     มีนายนิเดร์ วาบา เป็นเจ้าของและผู้จัดการ นายดอเลาะ เจะสนิ เป็นครูใหญ่

             4 ธันวาคม 2517 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนลาเมาะวิทยามาเป็น โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและสะดวกในการเรียกชื่อทางราชการ และเปิดทำ

การสอนวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และวิชาศาสนาอิสลามได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ เขตการศึกษา 2 พ.ศ. 2504

ปีการศึกษา 2521 ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 จำนวน 2 ห้องเรียน

11 มกราคม 2522   นายนิเดร์ วาบา ไปรับราชการตำแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมศาลจังหวัดปัตตานี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งนายอุสมาน สะอีดี   ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่ 143 / 2522  

ปีการศึกษา 2522 ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4 ม.ศ. 5) โดยเปิด ห้องเรียน ม.ศ. 4 จำนวน 2 ห้องเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเกณฑ์การจัดการศึกษาโรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2521ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4  ม.6) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 ในระยะแรกเปิดสอน 2 แผนการเรียน คือ อังกฤษ – เกษตร ,อังกฤษ– คหกรรม

             ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนเพิ่มอีก 2 แผนการเรียน คือ แผนอังกฤษ  คณิต ตามใบอนุญาต เลขที่ 392/2527 แผนภาษาไทย  สังคม ตามใบอนุญาต เลขที่ 391/2527 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

             ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4  ม.6) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 ในระยะแรกเปิดสอน 2 แผนการเรียน คือ อังกฤษ – เกษตร อังกฤษ – คหกรรม

             ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนเพิ่มอีก 2 แผนการเรียน คือ แผนอังกฤษ  คณิต ตามใบอนุญาต เลขที่ 392/2527 แผนภาษาไทย  สังคม ตามใบอนุญาต เลขที่ 391/2527 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 กุมภาพันธ์ 2529 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิสายบุรีอิสลามวิทยาเพื่อการศึกษาตามใบอนุญาต เลขที่ ต.113/2529 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ดูแลกิจการโรงเรียน

             ปีการศึกษา 2529 ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นงบก่อสร้างอาคารวิทยาคารสงเคราะห์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน 2 ห้องพักครู เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,955,000 บาท

             ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนแผนการเรียนวิทย์  คณิต ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นงบก่อสร้างอาคารวิทยสงเคราะห์ จำนวน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณ 1,700,000 บาท

             26 กุมภาพันธ์ 2533 โรงเรียนได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นายรอยะ สะแลแม เป็นครูใหญ่ แทน นายดอเลาะ เจะสนิ ซึ่งได้ลาออก 20 กันยายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนและทรงดำริให้มีโครงการการเลี้ยงปลาน้ำจืดเพื่อเป็นอาหารกลางวัน โครงการน้ำนมถั่วเหลือง และโครงการห้องสมุด

             ปีการศึกษา 2536 ได้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนจากมาตรา 15 (2) เป็นโรงเรียนตามมาตรา 15 (1) และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากหลักสูตรศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 ควบคู่กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) มาใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2535 และหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2535 

             ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้สร้างอาคารห้องสมุดและนวัตกรรมการศึกษา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอร ราฮ มา ประเทศอังกฤษ เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อเป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้ สร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนจากห้องนวัตกรรมศึกษา โดยมี ฯพณฯ สุวิทย์  คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารดังกล่าว2 เมษายน 2545 โรงเรียนได้พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาวฮาปือเสาะมูเซะ เป็นครูใหญ่แทน นายรอยะ สะแลแม ตามใบอนุญาตเลขที่ ปน 2/2545

             13 พฤษภาคม 2545 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา รับรวมกิจการกับโรงเรียนสายบุรีอิสลามศึกษามูลนิธิ ซึ่งเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา” ตามใบอนุญาตเลขที่ 57/2545

             ปัจจุบันโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 263 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนายนิเดร์ วาบา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวฮาปือเสาะ มูเซะ เป็นผู้อำนวยการ